August 20, 2018

News in Asia

“ไม่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ”

ในปีนั้นมีผู้ขับขี่ชายหรือผู้ขับขี่เพศชายเกินขีด จำกัด 79% ของอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์โดยมีหญิง 20% ในขณะที่ผู้ชายมีจำนวน 66% ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มและผู้หญิงคิดเป็น 34% DfT แสดงว่าการเสียชีวิตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น “ไม่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ” แต่นักรณรงค์เรียกร้องให้มีการดำเนินการจากรัฐมนตรีในรูปของตัวเลข

news