August 20, 2018

News in Asia

ภาวะซึมเศร้าเกิดจากการขาดเซลล์ใหม่

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้านี้ทำให้เราคิดว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากการขาดเซลล์ใหม่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ไม่ได้อธิบายถึงผลการวิจัยทั้งหมดเนื่องจากอาการซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีความบกพร่องนี้ สิ่งที่เรารู้ว่ากระบวนการนี้เป็นสิ่งที่เรียกร้องทางเมตาบอลิและต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้เราต้องสงสัยว่าเป็นสาเหตุหลักของภาวะซึมเศร้า

health news