May 30, 2020

News in Asia

อากาศทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหนาวซึ่งมีอิทธิพลมาจากลมหนาวหิมาลัย ส่วนภาคกลาง ตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น แม้ว่ามีฝนตกลงมาตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ ฝุ่นละออง ในระยะนี้ บริเวณภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเป็นลมอ่อนและมีปริมาณฝนบางพื้นที่เท่านั้น

ทำให้ฝุ่นละอองยังคงสะสมได้ในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว สำหรับคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม

news